Általános szerződési feltételek

1. Preambulum

1.Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rögzíti a(z) Cseri Pincészet Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) https://cseripinceszet.wineshop.hu weboldalon elérhető jelen ÁSZF 4. pontjában megjelölt Termék értékesítésére vonatkozó borászati online szolgáltatásának (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételi feltételeit és leírását.

2.Jelen ÁSZF célja a Szolgáltató és a vele a jelen ÁSZF 4. pontjában megjelölt termék értékesítésére vonatkozó Szolgáltatás igénybevétele tárgyában szerződést kötő személyek között létrejövő jogviszony részletes és egységes szabályozása, a Szolgáltatást igénybe vevő személyek tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

3.Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a vele az ÁSZF 4. pontjában megjelölt termék értékesítésére vonatkozó Szolgáltatás igénybevétele tárgyában szerződést kötő személyek között létrejövő szerződés részét képezi.

4.Az ÁSZF utolsó frissítésének és hatálybalépésének dátuma: 2024.01.12.

2. A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Cseri Pincészet Kft.

Székhelye és postai címe: 9082 Nyúl, Panoráma utca 7..

Cégjegyzékszáma: 08-09-020774

Adószáma: 23004201-2-08

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Gyori Törvényszék Cégbírósága

E-mail címe: sales@cseripinceszet.hu

Honlap: https://cseripinceszet.wineshop.hu

Bankszámla száma: 63200339-11046855-00000000

Telefonos elérhetősége: +36304217415

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató cégneve: WineGroup Online Borkereskedelmi Kft.

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Körút 76

Elektronikus levelezési címe:hello@winegroup.hu

A Szolgáltató külön ügyfélszolgálatot nem üzemeltet.

A Vásárló a Szolgáltatóval jelen pontban rögzített elérhetőségein veheti fel a kapcsolatot.

3. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Felek: Szolgáltató és a vele a jelen ÁSZF 4. pontjában megjelölt termék értékesítésére vonatkozó Szolgáltatás igénybevétele tárgyában szerződést kötő személyek együttesen;

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés;

Jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék: jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott ingó dolog;

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja az áruk vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Vásárló: Szolgáltatóval a jelen ÁSZF 4. pontjában megjelölt termék értékesítésére vonatkozó Szolgáltatás igénybevétele tárgyában szerződést kötő Fogyasztó, Vállalkozás, vagy egyéb (jogi) személy;

Vételár: a Termékért fizetendő ellenszolgáltatás.

4. Termék

A Szolgáltató által biztosított Szolgáltatás keretében a Vásárló által kiválasztásra kerülő bor, pezsgő, és egyéb alkoholtartalmú italok, borgasztronómiai termékek, a Szolgáltató által megrendezésre kerülő rendezvényeken (a továbbiakban: Rendezvény) történő részvételre jogosító belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegy).

A Szolgáltató a https://cseripinceszet.wineshop.hu weboldalon bemutatja a megvásárolható Terméket. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Termék lényeges tulajdonságairól (termelő, termék neve, leírása, alkoholtartalma, rendezvény típusa, dátuma, helyszíne) a Termék adatlapján talál információkat, leírást a Vásárló.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a https://cseripinceszet.wineshop.hu weboldalon közzétett termékkínálata -ideértve különösen de nem kizárólagosan a termék árát, termékfotót- tájékoztató jellegű, azok a Vásárló általi megtekintéskor érvényes állapotot mutatják.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató alkoholtartalmú termékre vonatkozó megrendelést kizárólag 18. életévüket betöltött Vásárlók részére tudja teljesíteni.

5. Árjegyzék

A Szolgáltató a https://cseripinceszet.wineshop.hu weboldalon tünteti fel a Termék vételárát.

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kezelési és a szállítással kapcsolatos költségeket, melyekre vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁSZF 8. pontja tartalmazza.

6. Az ÁSZF hatálya, általános rendelkezések

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelen ÁSZF Vásárló részéről történő elfogadása.

Az ÁSZF-t a Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt Szolgáltató a https://cseripinceszet.wineshop.hu weboldalon közzéteszi. A Vásárló az ÁSZF módosítás hatálybalépését követő megrendelése elküldésével fogadja el a módosított ÁSZF-t.

A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról külön értesítést nem küld a Vásárló részére.

7. A Termék megrendelése

A weboldalon történő vásárlás regisztrációval, illetve regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztrációt követően a Vásárló a regisztráció során megadott e-mail címe és jelszava segítségével tud belépni a weboldalon létrehozott fiókjába.

A regisztráció, illetve a regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárló köteles valós és pontos adatokat rögzíteni és amennyiben a regisztráció során megadott adataiban változás következett be, köteles a weboldalon létrehozott felhasználói fiókjába belépve az adatait módosítani, vagy a Szolgáltatót írásban tájékoztatni az adatai változásáról. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon egy e-mail címhez, illetve telefonszámhoz egy vásárlói fiókot jogosult létrehozni.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vásárlói fiókot törölni, ha a Vásárló megszegte az ÁSZF-t.

A Vásárló a weboldalon létrehozott felhasználói fiókjába belépve, vagy közvetlenül írásban kérheti a Szolgáltatótól a vásárlói fiókja törlését.

Regisztráció esetén a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak minősülő adatait az ott meghatározott célból (pl. hírlevél kiküldés) kezelje, rögzítse, tárolja, feldolgozza, rendszerezze és azokat a Partnerek részére továbbítsa.

Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szolgáltató a weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja a Megrendelőt, mely az alábbi helyen érhető el: https://cseripinceszet.wineshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A regisztrációval a Vásárló elismeri, hogy az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadta.

A rendelés lépései:

a) A Vásárló számára megfelelő Termék kiválasztása a Szolgáltató weboldalán.

b) A Termék adatlapján a plusz (+) illetve mínusz (-) gombok segítségével kiválasztható a termékek mennyisége.

c) A mennyiség kiválasztását követően, a Vásárló a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti kosárba a Terméket.

d) A Vásárló a weboldalon jobb felső sarokban található „Kosár ikon”-ra kattintva , majd a „Tovább a fizetéshez” gomb kattintásával léphet tovább.

e) A megjelenő „Kosár Tartalma” oldalon a rendelés tartalmának áttekintésére van lehetőség. Amennyiben nem megfelelő a rendelés tartalma, a plusz (+) illetve mínusz (-) gombok segítségével módosítható az adott termékekből kívánt vásárlás mennyisége. A sor végén található törlés (megjelenítése: X) lenyomásával törölni lehet a tételeket. A Vásárló rendelés ellenőrzését követően a „Pénztár” gombra kattintva léphet tovább.

f) A pénztár oldalon a megfelelő számlázási adatok kitöltése után a megfelelő szállítási és fizetési módot szükséges kiválasztani. A Vásárló a szállítási és számlázási adatok kitöltését követően a „Tovább az összegzésre” gombbal léphet tovább.

g) Ezt követően a Vásárló a szállítási és fizetési adatait, továbbá a kosara tartalmát ellenőrizheti. Ugyanezen az oldalon a Vásárló véglegesítheti a rendelését. Amennyiben a Vásárló meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár tartalma megfelel a Vásárló által megrendelni kívánt termékeknek, akkor a jelen ÁSZF és más feltüntetett dokumentumok (különösen de nem kizárólagosan a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójának) elolvasása és elfogadása után (üres jelölőnégyzet kipipálása) a „Fizetés” gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Szolgáltató részére, amely a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezt követően a fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik.

h) A Vásárló a megrendelt Termék díját a ’Bankkártyás fizetés Barionnal’ szolgáltatás igénybevételével, utánvéttel vagy a Termék személyes átvétele esetén személyesen készpénzzel egyenlítheti ki. Az online fizetés kiválasztásával a Szolgáltató weboldaláról a Barion fizető rendszer oldalára lép át a Vásárló, és ezen az oldalon keresztül hajtja végre a fizetést.

i) A fizetés teljesítése után a Vásárló által megadott email címre fognak érkezni a vásárlással kapcsolatos további információk, illetőleg a Belépőjegy.

Weboldalon történő vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a vásárlási feltételek elfogadása.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a megrendelést törölje.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a termék kosárba helyezését követően 1 órás időtartamra a kosárban marad, melyet követően amennyiben a Vásárló nem véglegesíti a vásárlást a termék törlődik a kosárából és újra elérhetővé válik más vásárlók számára.

A Vásárló a vásárlás során az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat bármikor azonosíthatja és kijavíthatja.

Szolgáltató a Vásárló által leadott megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja, melyben a Vásárló ellenőrizheti a rendelése részleteit. E határidő eredménytelen elteltét követően a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Felek között a szerződés a Szolgáltató által küldött visszaigazolással jön létre. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató visszaigazolásával létrejött szerződés a Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése szerint írásbeli szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve magyar.

A szerződés a Szolgáltató online rendszerében tárolásra kerül, mely utóbb is hozzáférhető, továbbá a szerződés megküldésre kerül a Vásárló által megadott e-mail címre is.

A Szolgáltató a Vásárló megrendelését a visszaigazoló e-mail-ben rögzített rendelésszámon tartja nyilván.

A Vásárló az online megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően.

A Vásárló a megrendelt Termék díját a Szolgáltató által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló online pénzügyi szolgáltató – közreműködésével, online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A pénzügyi szolálgató által üzemeltetett online fizetési felület használatából, illetve hibájából fakadó kárért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termék kiszállításának időpontja a kiszállítási címek függvényében eltérhetnek.

8. A Termék kiszállítása

A Szolgáltató Magyarország területén belül nyújtja a Szolgáltatását.

A Szolgáltató a Termék kiszállítását vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személlyel (a továbbiakban: Futárszolgálat) biztosítja.

A kiszállítási díjat a megrendelés pillanatában a kosár tartalmazza. Amennyiben a vásárlás értéke meghaladja az ingyenes szállítási küszöböt, akkor a szállítás ingyenes. Az aktuális ingyenes küszöb a weboldalon fel van tüntetve.

A Vásárló a Termék kisszállításával kapcsolatos díjfizetési kötelezettségét kifejezetten elfogadja.

A szállítási idő: a megrendelés visszaigazolásától számított 2-10 munkanap

A Termék kiszállítását a Futárszolgálatkét alkalommal kísérli a Vásárló által megadott címre. A második sikertelen kézbesítést követően a Termék visszaküldésre kerül a Szolgáltató részére, a Felek között a szerződés megszűnik és amennyiben a Vásárló megfizette a Termék vételárát, a vételárat a Vásárló által megadott lakossági folyó-, illetve bankszámlaszámra a Szolgáltató visszautalja 14 napon belül.

Alkoholtartalmú termékre vonatkozó megrendelést kizárólag 18. életévét betöltött személy jogosult átvenni. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben az átvevő személy a 18. életévét nem töltötte be, vagy személyazonosításra alkalmas okmányával nem igazolja, hogy 18. életévét betöltötte a Futárszolgálat a Termék átadását megtagadja és a Terméket visszaküldi a Szolgáltató részére. Ebben az esetben a Felek között a szerződés megszűnik és amennyiben a Vásárló megfizette a Termék vételárát, a vételárat a Vásárló által megadott lakossági folyó-, illetve bankszámlaszámra a Szolgáltató visszautalja 14 napon belül.

Személyes átvétel: Szolgáltató által kijelölt üzlethelységében/ átvételi ponton vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvétel, mely esetében a Termék vételárát a Vásárló az átvételkor készpénzben (forint) fizeti meg.

Belépőjegy: A megvásárolt Belépőjegy rendelkezésre bocsátása a Vásárló által megadott e-mail postafiókba a vásárlást követő 1 órán belül megtörténik. A visszaigazoló e-mail maga a Belépőjegy, amelynek kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti és amelyet a Vásárlónak ki kell nyomtatnia és magával kell vinnie a Rendezvényre.

A Termék átvételét követően a szállítással kapcsolatos kifogás jogát a Szolgáltató helyett és nevében a Vásárló jogosult gyakorolni, a szállítás hibás vagy hiányos teljesítéséből eredő szavatossági jogok gyakorlását a Szolgáltató a Vásárlóra ruházza.

9. Elállás

A vásárlás a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

Az alábbi rendelkezések Fogyasztónak minősülő Vásárló vonatkozásában alkalmazandók:

A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól, vagy adott időszak alatt vehető igénybe. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (a Rendezvény elmaradása esetének kivételével).

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. A 14 napos elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket vagy több Termékből álló rendelés esetén az utolsó Terméket átveszi illetve Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első Terméket.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Vásárló tett ajánlatot, a Vásárlót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Amennyiben a Vásárló az elállási jogát gyakorolni szeretné, köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát eljuttatni postai levél vagy elektronikus levél útján a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában rögzített székhelyére vagy e-mail címére. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltató részére az elállási nyilatkozatát.

A Vásárló letöltheti az elállási nyilatkozat-mintát a Szolgáltató weboldaláról az alábbi linkről: https://cseripinceszet.wineshop.hu/documents/elallasi-nyilatkozat.pdf Vásárlónak a kitöltött nyilatkozatot vagy az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát e-mailben kell elküldenie az alábbi e-mail címre: sales@cseripinceszet.hu Szolgáltató az elállást e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárlónak.

A Vásárló elállási joga gyakorlásához az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is használhatja illetőleg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja az elállási jogát:

Címzett: (itt szükséges a Szolgáltató nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése)

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

A Vásárló az indoklás nélküli elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, ide nem értve azon többletköltségeket, amelyek a Vásárló a Szolgáltató által felajánlott legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód választásából fakadnak. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja; ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Szolgáltató jogosult a Vásárló által megfizetett ellenszolgáltatást visszatartani mindaddig amíg kézhez nem vette a visszaküldött Terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy visszaküldte a Szolgáltató részére a Terméket; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.

A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A Termék visszaküldésének közvetlen költségei a Vásárlót terhelik, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Vásárló az elállás jogát nem gyakorolhatja:

a)romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

b)olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

c)olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

d)lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

10. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a Termék teljesítésének időpontjától számított egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a Termék teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A Vásárló választása szerint az alábbi kellékszavatossági jogokat érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben:

a)A Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

b)A Vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére - a fogyasztónak minősülő Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződés kivételével - maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

c)A Vásárló végső esetben a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a Vásárló Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Termék a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A Vásárló a kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igénye elévült.

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti a kellékszavatossági igényét.

Amennyiben a Vásárló Fogyasztó, a teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben igazolja, hogy a hibás Terméket a Szolgálatatól vásárolta. Amennyiben a Vásárló nem minősül Fogyasztónak, illetve teljesítéstől számított egy év elteltét követően a Fogyasztónak minősülő Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Kellékszavatossági szabályok áru adásvételére irányuló fogyasztói szerződés esetén:

A Szolgáltató megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a lent meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - a fenti bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és

b) a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Termékszavatosság

Amennyiben a Vásárló Fogyasztó, a Termék hibája esetén választása szerint a kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vásárló a termékszavatossági igényét a Termék gyártójával szemben érvényesítheti. A Termék gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A Vásárló a termékszavatosság alapján kérheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárló köteles bizonyítani.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár, melyre tekintettel a Vásárló a termékszavatossági igényét a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két év elteltét követően nem érvényesítheti.

A Termék gyártója mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a)a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b)a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c)a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A Termék gyártójának a termékszavatossági kötelezettség alóli mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy ugyanazon hiba vonatkozásában kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan egymással nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

A Szolgáltató a Termék vonatkozásában jótállást nem vállal.

11. Tájékoztatás a fizetési módokról

A Vásárló a fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg.

A weboldalon vásárolt Termék kifizetésére az alábbi fizetési módok állnak a Vásárló rendelkezésre:

a)Online fizetés a Barion pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (Cégjegyzékszáma: 01-10-048552, Adószáma: 25353192-2-43, Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em., a továbbiakban: Barion) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló pénzügyi szolgáltató, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. További információ: https://www.barion.com/hu weboldalon található.

Elfogadott fizetési eszközök:

-Mastercard vagy Maestro bakkártya;

-Visa vagy Electron bankkártya;

-Amex bankkártya;

-Apple Pay és Google Pay;

-Barion egyenleg.

A bankkártyák vonatkozásában a bankkártyát kibocsátó pénzügyi szolgáltató határozza meg, hogy lehetővé teszi-e az adott bankkártya online fizetésre történő használatát. Az online fizetés elsődleges feltétele, hogy a Vásárló fizetésre használni kívánt kártyáját a kártyakibocsátó pénzintézet online fizetési célra is alkalmas kártyaként bocsássa ki, továbbá, hogy a kártya érvényességi ideje fizetés teljesítésekor még ne járjon le. Jelen bekezdésben rögzített feltételek teljeülését az online fizetést megelőzően a Barion ellenőrzi és elutasítja azt a kártyát, amely feltételeknek nem felel meg.

A bankkártyával történő fizetéshez a Vásárlónak a kibocsátó pénzintézet nevét, kártyabirtokos nevét, bankkártya számát, a bankkártya lejárati dátumát és a bankkártya hátoldalán található CVC kódot, valamint egy e-mail címet kell megadnia. Amennyiben a bankkártyával történő fizetés során a Vásárló regisztrál a Barion rendszerében a regisztrációt követően a fizetéshez elengedő a regisztráció során megadott e-mail címét illetve jelszavát megadnia.

A Vásárló előre feltöltött Barion egyenlegével is fizethet, amelyet banki átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni. Barion egyenleggel történő fizetéshez regisztráció szükséges, mely regisztrációt követően a Vásárlónak a fizetéshez elengedő a regisztráció során megadott e-mail címét illetve jelszavát megadnia.

A Vásárló Apple Pay vagy Google Pay applikációval is fizethet akként hogy, a fizetésnél Apple Pay vagy Google Pay-re kattint és megerősíti a fizetést. A Vásárló Apple Pay vagy Google Pay használatával Apple Pay vagy Google Pay applikációval tárolt bankkártyájával teljesíti a fizetést.

A Szolgáltató Barion pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül történő online fizetés vonatkozásában külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a biztonságos fizetés teljesítése érdekében a Vásárló által megadott adatokat a Szolgáltaltató a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után nem tárolja, ezen adatokat a Barion kezeli, melyre tekintettel a Barion adatvédelmi rendelkezései irányadóak ezen adatok kezelésére.

A vásárlás és a Barion pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül történő online fizetés két, teljesen elkülönített rendszerben történik. A Vásárló a regisztrációt, a Termék kiválasztását, a megrendelés feladását a Szolgáltató https://cseripinceszet.wineshop.hu weboldalán teszi meg, az online fizetési tranzakció lebonyolítása a Barion pénzügyi szolgáltató által biztosított biztonságos weboldalon történik meg. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem szerez tudomást a Vásárló fizető eszköz információiról.

A Barion pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül történő online fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg a Szolgáltató a megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja a Barionnak.

Fizetés lépései:

1.A Vásárló a Szolgáltató https://cseripinceszet.wineshop.hu weboldalán oldalán választja ki a Terméket, és adja le a megrendelést, mely ellenértékét online fizetéssel kívánja kiegyenlíteni.

2.Ezt követően a Szolgáltató weboldaláról Vásárló átirányításra kerül a Barion biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez fizetőeszköz adatait szükséges kitöltenie.

3.A fizetőeszköz adatainak megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.

4.A fizetést követően a Vásárló visszairányításra kerül a Szolgáltató weboldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. Amennyiben a Vásárló nem kerül visszairányításra a Barion weboldaláról a Szolgáltató weboldalára, vagy a Vásárló bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a Szolgáltató weboldalára a fizetés sikertelennek minősül.

b)A Vásárló a megrendelt Termék ellenértékét a szállításkor a futárszolgálatnak készpénzben egyenlítheti ki.

c)A Termék személyes átvétele esetében: A Vásárló a Termék ellenértékét a Szolgáltató által kijelölt üzlethelységében/ átvételi ponton vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor készpénzben fizetheti meg.

Készpénzes fizetésre kizárólag magyar forintban (HUF) van lehetőség.

A Szolgáltató a Termék tulajdonjogát a Ptk. 6:216.§ (1) bekezdése alapján a teljes vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja.

A Szolgáltató a Rendezvény helyszínén, előzetesen küldött igény alapján kapacitásától függően korlátozott számban lehetőséget biztosíthat személyes belépőjegy vásárlásra.

12. Számlakiállítás

Szolgáltató a vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (a továbbiakban: e-számla) bocsát ki.

A Szolgáltató e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (weboldal: https://www.szamlazz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b, a továbbiakban: e-számla szolgáltató) igénybevételével bocsátja ki.

Az elektronikus számlákat az e-számla szolgáltató a saját székhelyén őrzi.

A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a vásárlás vonatkozásában e-számlát állít ki a részére, illetve hozzájárul, hogy a számlázáshoz szükséges adatait (név, lakcím/ székhely, nem természetes személyek esetében adószám) továbbítsa az e-számla szolgáltató részére.

Az e-számlát a Szolgáltató e-mailben küldi el a Vásárló által megadott email címre.

Vásárló tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, az e-számla vonatkozásában a Vásárló által megadott adatok az e-számla kibocsátását követően utólag nem módosíthatók.

Az e-számla pdf formátumú dokumentum, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (például: Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

13. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató a Vásárlók, illetve a weboldalt látogatók magatartásából, a weboldal felhasználásának módjából, vagy a Vásárlók illetve a weboldalt látogatók egyéb módon felróható magatartásából, illetve a vis maiorból eredő vagy azzal kapcsolatos esetleges károkért, illetve bármilyen egyéb következményekért a Ptk. 6:148.§ rendelkezései alapján felel.

A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a vásárlás során. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

Az online fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató a https://cseripinceszet.wineshop.hu weboldalon harmadik személyek hirdetései tartalmából, harmadik személyek a weboldalhoz történő jogosulatlan hozzáféréséből, továbbá a weboldal nem megfelelő módon történő használatából eredő következményekért a Ptk. 6:148.§ alapján felel.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása vonatkozásában harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokért (ideértve de nem kizárólagosan a Szolgáltatás díjának kifizetését végző online fizetési szolgáltatót, vagy a megrendelt Termék kiszállítását végző partnereket), illetve ezen harmadik felek magatartásából eredő következményekért, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokból fakadó károkért nem vállal felelősséget.

A Belépőjegyjegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A Belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával vinni.

14. Szerzői jogok

A Szolgáltatót, mint a https://cseripinceszet.wineshop.hu weboldal tulajdonosát és üzemeltetőjét illeti meg a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján fennálló valamennyi jog, amely alapján a https://cseripinceszet.wineshop.hu weboldallal és annak tartalmával jogszerűen rendelkezhet, a weboldalon található valamennyi tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.

A(z) cseripinceszet.wineshop.hu domain név felhasználása– a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

15. Reklám adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

A Vásárló a Szolgáltató weboldalán történő regisztrációval, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint a weboldal fejlesztője és üzemeltetője, reklámnak minősülő tájékoztatást, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján megkeresse.

16. Reklamáció, Panaszkezelés

Panasztétel a Szolgáltatónál

Szolgáltató azzal a céllal nyújtja szolgáltatásait és értékesíti termékeit, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát, reklamációját, vagy egyéb észrevételeit az alábbi módon teheti meg:

Panasz bejelentése

A Szolgáltató biztosítja, hogy a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó észrevételét, panaszát bárki közölhesse:

- szóban: személyesen a Szolgáltató székhelyén a 9082 Nyúl, Panoráma utca 7.. címen, munkanapokon 09:00 – 17:00 óra között, vagy telefonon a +36304217415 telefonszámon;

- írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton (postacím: 9082 Nyúl, Panoráma utca 7..); vagy

- e-mailben az sales@cseripinceszet.hu címen.

A Megrendelő más személyt is meghatalmazhat a panaszügyben történő eljáráshoz.

Panasz kivizsgálása

A szóban benyújtott panaszt a Szolgáltató munkatársai azonnal megvizsgálják, és lehetőség szerint megoldják. Azonnali megoldás hiányában a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek egy másolati példányát szóban közölt panasz esetén átadják, telefonon közölt panasz esetén postai úton megküldik a Megrendelő részére. A beérkező panaszokat a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el és egységesen – mindenkor a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, 3 évig kezeli azokat.

Válaszadás

A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra a panasz befogadásától számítva 30 naptári nap áll a Szolgáltató rendelkezésére. A Szolgáltató a panasz kivizsgálását követően ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a kivizsgálás eredményéről. A Megrendelő a panaszával kapcsolatban a Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatán (székhelyén), illetve a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán érdeklődhet.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató válaszában tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetőségekről, továbbá megadja az érintett hatóságok, testületek elérhetőségét, levelezési címét.

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezése

Fogyasztónak minősülő Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Posta cím: Postán: 1253 Budapest, Pf.:10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06-1-488-21-86, Telefon: 06-1-488-21-31 http://bekeltet.hu/kerelem/ vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show)

Az országosan elérhető Békéltető Testületek listája és elérhetőségeik:

Békéltető testület neve Székhelye Elérhetőségei Illetékességi területe
Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111 Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: +36 (1) 488 21 31
TELEFONOS ÜGYFÉLFOGADÁS: Hétfő-Csütörtök: 08:00-15:30,
Péntek: 08:00-13:00
SZemélyes iratleadás/Tájékoztatás: Szerda: 09:00-15:00,
Péntek: 09:00-13:00
Budapest
Baranya Vármegyei Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Háda Vivien, titkár
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Telefon: +36 72 507 154
Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Vármegyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
KRID: 667360112
Ügyfélfogadás telefonos egyeztetést követően, előre megbeszélt időpontban.
Baranya Vármegye, Somogy Vármegye, Tolna Vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszám: (46) 501-090/105. mellék (új ügyek), (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Heves Vármegye, Nógrád Vármegye
Csongrád-Csanád-Vármegyei Békéltető Testület 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Ügyfélfogadás: Hétfő és szerda: 9.00-11.00
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Békés Vármegye, Bács-Kiskun Vármegye, Csongrád-Csanád Vármegye
Fejér Vármegyei Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon: +36 22 510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
A személyes ügyfélfogadás biztosított, de amennyiben lehetséges, kérjük, válassza az online ügyintézési lehetőséget.
Telefonos és személyes ügyfélfogadás: hétfő-kedd-szerda: 13:00-15:00
Fejér Vármegye, Komárom-Esztergom Vármegye, Veszprém Vármegye
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület 9021 Győr, Szent István út 10/A Telefon: +36 96 520 217
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Postai levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A, Székhelyen leadva: postai gyűjtőládába
Személyes ügyfélfogadás: 9021 Győr, Szent István út 10/A, kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően.
Tájékoztatás telefonon az alábbi időpontokban: Kedd: 13:00-15:00, Csütörtök: 13:00-15:00
Győr-Moson-Sopron Vármegye, Vas Vármegye, Zala Vármegye
Hadú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Tel: 52-500-710, 52-500-745
Fax: 52-500-720
Ügyintéző: Nemes Brigitta
E-mail: Nemes.Brigitta@hbkik.hu, bekelteto@hbkik.hu
Hétfő: Nincs ügyfélfogadás
Kedd-Csütörtök: 9:00-12:00, 13:00-15:00
Péntek-Vasárnap: Nincs ügyfélfogadás
Jász-Nagykun Szolnok Vármegye, Hajdú-Bihar Vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye
Pest Vármegyei Békéltető Testület 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Megközelítés: A Jászai Mari tértől 2 perc séta távolságra a 2-es villamos vonalán.
Villamossal: 2, 4, 6
Busszal: 9, 26, 91, 191, 226, 291
Trolibusszal: 75, 76
Telefon/Fax: +36 1 792 7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Vármegyei Békéltető Testület, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.
Hétfő-Péntek: Nincs ügyfélfogadás
Pest Vármegye

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Fogyasztónak minősülő Vásárló panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint fogyasztóvédelmi hatóságként közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, járnak el.

A kormányhivatalok elérhetőségei:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel, illetve a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexszel annak nem aláírója és nem vetette alá magát annak.

Vitarendezési eljárás az Európai Unió vitarendezési platformján

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáit elektronikus úton rendezni tudja az alábbi linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Link:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

17. A szerződés időtartama

Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

18. A Rendezvényre vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy A Belépőjegy megvásárlásakor, illetve a Rendezvényre történő belépéskor a házirend elfogadása kötelező.

A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha a Belépőjegy névre-szóló. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Belépőjegyet kizárólag akkor ruházza át más személyre amennyiben ezen személy a Szolgáltató és ÁSZF-jét, Adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Rendezvény házirendjét elfogadta.

Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek. A Vásárló a Belépőjegy megvásárlásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Rendezvényen róla kép- és hangfelvétel készítsenek, a Rendezvény látogatója a kép- és hangfelvétel készítéséből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt. Amennyiben a Rendezvény látogatója a kép-, és hangfelvételen nem kíván szerepelni, akkor azt a Rendezvényre történő belépéskor jeleznie kell a Rendezvény szervezőjének.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Rendezvényről kép-, és hangfelvételt nem készíthet.

19. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató weboldalán bemutatott Termékre feltüntetett információk a Vásárlók előzetes tájékozódását biztosítják.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott Termék részletes leírását, használati útmutatóját, mind a Termék összetételét, illetve felhasználást illetően az a Vásárló által megvásárolt Termék csomagolása tartalmazza, melyre tekintettel a Vásárló a Termék átvételét követően köteles a Termék csomagolásán található leírást – saját és mások biztonsága érdekében - elolvasni és megismerni.

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az nem értelmezhető joglemondásnak.

Jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, melyre tekintettel a Vásárlóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés részévé válnak.

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a jelen ÁSZF-re, az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, illetve a Szolgálató és a Vásárló jogviszonyára az alábbi jogszabályok irányadóak:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK Rendelet hatályon kívül történő helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Info tv.);

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet;

a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltató által értékesített Termékek és Rendezvények leírása, ára, a kapcsolódó adminisztrációs költségek, illetve a Rendezvényekhez kapcsolódó egyes kedvezményeket tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező tájékoztató a https://cseripinceszet.wineshop.hu oldalon érhető el.